Tovar bol úspešne vložený do Vášho košíka.

Prací prášok LINTU White 10kg

Prací prášok LINTU White 10kg
Popis

Prací prášok LINTU White 10kg
Univerzálny prací prostriedok pre pranie bieleho prádla, vhodný pre všetky typy pračiek a to i pre ručné pranie pri teplotách od 30 °C do 95 ° C. Neodporúča sa na vlnu, alebo hodváb. Neobsahuje fosfáty.
Skladujte oddelene od potravín na suchom mieste pri teplote od +5°C do + 25 ° v originálnom balení, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenie:
 H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Nebezpečné komponenty na etikete: Metakremičitan sodný pentahyd-rát. Benzén sulfónová kyselina, C10-13 alkylderiváty, sodná soľ. Alkoholy, C12-13, vetvené a lineárne, etoxylované.vážne poškodenie očí. Nebezpečné komponenty na etikete: Metakremičitan sodný pentahyd-
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte velkým množstvom vody.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred dalším použitím vyperte. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivost.
Zloženie: Menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, neiónových povrchovo aktívnych látok, zeolitov, mydla, bieliacich činidiel na báze kyslíka; enzýmy; optické zosvetľovače; parfum.
Výrobca: Dr. Heidrich technische

Balenie obsahuje 10kg prášku na pranie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť